Stadgar

Stadgar för SeniorNet Hässelby-Vällingby

§ 1 Namn och verksamhetsområde

SeniorNet Hässselby-Vällingby är en lokal klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben har sitt säte i Vällingby (Stockholm) och skall inom sitt verksamhetsområde verka för medlemmarnas användning av informationsteknikens möjligheter.

§ 2 Medlemskap

Medlem i klubb SeniorNet Hässelby-Vällingby skall även vara medlem i riksföreningen SeniorNet Sweden. Medlem som anses ha missbrukat sitt medlemskap kan uteslutas av styrelsen. Juridisk person kan antas som stödjande medlem.

§ 3 Medlemsavgifter

Utöver klubbavgift åligger det medlem att erlägga årsavgift till riksföreningen, samt eventuell kursavgift o d, varom klubbstyrelsen kan ha fattat beslut.

§ 4 Rösträtt och omröstning

Varje medlem i klubben har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen deltagande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet. Avseende stadgeändring se § 11, avseende upplösning se § 12. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Varje medlem kan genom fullmakt företräda en icke närvarande medlem på årsmötet.

§ 5 Tidpunkt, kallelse och dagordning vid ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar i förväg.

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

6. Styrelsens årsberättelse

7. Revisorns berättelse

8. Fastställande av balans –och resultaträkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om eventuell lokal klubbavgift

11. Styrelsens verksamhetsplan samt förslag till budget

12. Inkomna motioner

13. Val av ordförande

14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av revisor och en revisorssuppleant

16. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande

17. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande

Vill medlem underställa ordinarie årsmöte förslag skall dessa skriftligen inges till styrelsen före 15 februari.

Vid årsmötet får beslut endast fattas i ärenden som framgått av kallelse och därtill fogad dagordning.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse beslutar det. Också revisorerna äger påkalla extra årsmöte. Dessutom skall extra årsmöte hållas då minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

§ 7 Styrelse

Styrelsen är klubbens beslutande organ då årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av ordförande och sex av årsmötet utsedda ledamöter samt tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella andra funktionärer. Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval. För kontinuitetens skull väljs tre av ledamöterna för endast ett år första mandatperioden.

§ 8 Styrelsens beslutförhet

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden, vid dennes förfall, av vise ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande och den eller de som styrelsen bemyndigar.

§ 10 Verksamhetsår och räkenskaper

Klubbens verksamhetsår är kalenderår. Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning. Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast den 15 februari. Räkenskaperna skall föras i enlighet med god redovisningssed.Verksamhets –och revisionsberättelsen samt årsmötesprotokollet skall före juni månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet. Ändring skall anmälas till riksföreningen.

§ 12 Upplösning

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. För giltighet skall sådana beslut fattas med tre fjärdedels majoritet. Upplöses klubben, eller upphör dess verksamhet på annat sätt, skall särskilt beslut tas om fördelning av klubbens tillgångar.

Dessa stadgar har, efter revidering, antagits vid ordinarie årsmöte den 5 mars 2002.